Warunki Korzystania

ISOLATION NETWORK, INC.
WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO

Następujące warunki (“Warunki”) regulują zasady korzystania z Serwisów Internetowych Isolation Network, Inc. w skład których wchodzą Ingrooves.com oraz ÍngroovesRightsServices.com (łącznie “ Serwisy Internetowe ”). Serwisy Internetowe są udostępniane przez Isolation Network, Inc. oraz spółki stowarzyszone (“Ingrooves”, lub “my” lub “nas”). Możemy zmieniać Warunki w dowolnym momencie bez powiadamiania Ciebie, publikując takie zmiany w Serwisach Internetowych.

Korzystając z serwisu, akceptujesz niniejsze warunki, które mają zastosowanie do korzystania z serwisu. Jeżeli nie zgadzasz się z niniejszymi Warunkami, nie możesz uzyskać dostępu lub w inny sposób korzystać z Serwisów Internetowych.

1. Prawa Własności.
W relacji pomiędzy Tobą a firmą Ingrooves, Ingrooves jest właścicielem, jedynym i wyłącznym, wszelkich praw do Serwisów Internetowych, tytułów i udziałów w nich, całej treści (w tym, na przykład, audio, zdjęcia, ilustracje, grafiki, inne elementy wizualne, wideo, kopie, teksty, oprogramowanie, itp. ), kodów, danych i materiałów na nich zawartych, wyglądu i sposobu działania, projektu i organizacji Serwisów oraz kompilacji treści, kodu, danych i materiałów na Stronach, w tym między innymi wszelkich praw autorskich, praw do znaków towarowych, praw patentowych, praw do baz danych, osobistych praw autorskich, praw sui generis i innych praw własności intelektualnej i praw własności w nich zawartych.
Korzystanie z Serwisów Internetowych nie daje Ci prawa własności do jakiejkolwiek treści, kodu, danych lub materiałów, do których możesz uzyskać dostęp w Serwisach. Możesz przeglądać zawartość Serwisów na swoim komputerze lub innym urządzeniu kompatybilnym z Internetem oraz sporządzać pojedyncze kopie lub wydruki zawartości Serwisów wyłącznie do użytku osobistego, wewnętrznego. Wszelkie komercyjne rozpowszechnianie, publikowanie lub wykorzystywanie Serwisów lub jakiejkolwiek zawartości, kodu, danych lub materiałów w Serwisach jest surowo zabronione, chyba że uzyskałeś wcześniej wyraźną zgodę firmy Ingrooves lub odpowiedniego właściciela praw. (Serwisy mogą zawierać pewne funkcje, które umożliwiają uzyskanie praw do korzystania z pewnych treści w Serwisach, takich jak teksty, muzyka, zdjęcia i tym podobne.
W takich sytuacjach, Twoje prawa do korzystania z takich treści są ograniczone do praw wyraźnie przyznanych przez Ingrooves w takich sytuacjach). Nie możesz w inny sposób kopiować, powielać, rozprowadzać lub w inny sposób wykorzystywać żadnych treści, kodu, danych lub materiałów w Serwisach. W przypadku innego wykorzystania Serwisów lub treści, kodu, danych lub materiałów na nich zawartych, z wyjątkiem sytuacji opisanych powyżej, możesz naruszyć prawa autorskie i inne prawa Stanów Zjednoczonych, innych krajów, jak również obowiązujące prawa stanowe i możesz podlegać odpowiedzialności za takie nieautoryzowane wykorzystanie. Firma Ingrooves będzie stanowczo egzekwować swoje prawa własności intelektualnej w najszerszym zakresie przewidzianym prawem, łącznie z dochodzeniem roszczeń karnych.

2. Znaki towarowe.
Znaki towarowe, logo, oznaczenia serwisów oraz nazwy towarowe (łącznie “Znaki towarowe“) zawarte w Serwisach Internetowych są zarejestrowanymi i niezarejestrowanymi Znakami towarowymi Ingrooves i innych firm i nie mogą być wykorzystywane w połączeniu z produktami lub usługami, które nie są związane, kojarzone lub sponsorowane przez właścicieli praw do nich, które mogą wprowadzić klienta w błąd lub w jakikolwiek sposób, który dyskredytuje lub poniża właścicieli praw do nich. Wszelkie Znaki towarowe nie będące własnością Ingrooves, które pojawiają się w Serwisach Internetowych, jeżeli takie istnieją, są własnością ich odpowiednich właścicieli. Nie należy interpretować niczego, co jest zawarte w Serwisach Internetowych, jako przyznanie, przez domniemanie, estoppel lub w inny sposób, jakiejkolwiek licencji lub prawa do używania jakiegokolwiek Znaku towarowego pojawiającego się w Serwisach bez pisemnej zgody Ingrooves lub strony trzeciej, która może być właścicielem odpowiedniego Znaku towarowego. Nadużywanie znaków towarowych wyświetlanych w Serwisach jest surowo zabronione. Firma Ingrooves będzie stanowczo egzekwować swoje prawa do Znaków towarowych w pełnym zakresie przewidzianym przez prawo, łącznie z dochodzeniem roszczeń karnych.

3. Informacje o Użytkowniku.
W trakcie korzystania z Serwisów Internetowych użytkownik może zostać poproszony o podanie nam pewnych spersonalizowanych informacji (takich informacji zwanych dalej “Informacjami o Użytkowniku”). Nasze zasady zbierania i wykorzystywania informacji w odniesieniu do prywatności takich Informacji o użytkowniku są określone w Polityce Prywatności Serwisów Internetowych Privacy Policy która jest włączona do niniejszych warunków przez odniesienie dla wszystkich celów. Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się na to, że ponosisz wyłączną odpowiedzialność za dokładność i treść Informacji o Użytkowniku.

4. Materiały dostarczane bez zamawiania.
O ile nie zostaniemy o to wyraźnie poproszeni, nie zabiegamy o żadne poufne, tajne lub zastrzeżone informacje ani inne materiały od użytkownika za pośrednictwem Serwisów Internetowych, poczty elektronicznej lub w jakikolwiek inny sposób, ani nie chcemy ich otrzymywać. Wszelkie informacje, prace twórcze, wersje demo, pomysły, sugestie, koncepcje, metody, systemy, projekty, plany, techniki lub inne materiały przesłane lub nadesłane do nas (“Dostarczone Materiały “) nie będą uznawane za poufne ani tajne i mogą być przez nas wykorzystywane w dowolny sposób zgodny z zasadami Polityki Prywatności Serwisów Internetowych Privacy Policy.

Dostarczając lub wysyłając do nas Dostarczone Materiały:

 1. oświadczasz i gwarantujesz, że Dostarczone Materiały są oryginalne, żadna inna strona nie posiada do nich praw oraz że zrzeczono się praw osobistych do Dostarczonych Materiałów, oraz
 2. udzielasz nam nieodpłatnego, nieograniczonego, ogólnoświatowego, wieczystego, nieodwołalnego, niewyłącznego i w pełni zbywalnego, przenoszalnego i podlegającego sublicencjonowaniu prawa i licencji na używanie, kopiowanie, reprodukcję, modyfikację, adaptację, publikację, tłumaczenie, tworzenie dzieł pochodnych, dystrybucję, wykonywanie i wyświetlanie takich materiałów (w całości lub w części) i/lub włączanie ich do innych dzieł w dowolnej formie, mediach lub technologii znanej obecnie lub opracowanej później.

Nie ponosimy odpowiedzialności za przechowywanie Materiałów Dostarczonych przez użytkownika i możemy w każdej chwili usunąć lub zniszczyć takie Materiały.

5. Zachowanie Użytkownika.
Użytkownik gwarantuje i zgadza się, że podczas korzystania z Serwisów Internetowych nie będzie przesyłać, publikować ani przekazywać do Serwisów, ani też rozpowszechniać lub w inny sposób publikować za pośrednictwem Serwisów żadnych materiałów, które:

 1. są chronione prawami autorskimi osób trzecich lub innymi prawami własności lub prawami własności intelektualnej;
 2. są niezgodne z prawem, zawierają groźby, nienawiść, czyny niedozwolone, zniesławienie, oszczerstwo, oszustwo, naruszenie prywatności lub prawa do wizerunku innej osoby, nękanie, profanację, obsceniczność, są wulgarne lub zawierają wyraźne lub graficzne opisy lub relacje z aktów seksualnych (w tym między innymi język seksualny o charakterze przemocy lub gróźb skierowanych do innej osoby lub grupy osób),
 3. ograniczają lub uniemożliwiają innemu użytkownikowi korzystanie z Serwisów i czerpanie z nich przyjemności,
 4. stanowią lub zachęcają do zachowań, które stanowiłyby przestępstwo lub powodowałyby odpowiedzialność cywilną, lub
 5. zawierają wirusa lub inny szkodliwy składnik, reklamę jakiegokolwiek rodzaju lub fałszywe lub wprowadzające w błąd oznaczenia pochodzenia lub stwierdzenia faktów.

Użytkownik także gwarantuje i wyraża zgodę na to, że nie będzie:

 1. podszywać się pod jakąkolwiek osobę lub podmiot lub fałszywie przedstawiać swoje powiązania z jakąkolwiek inną osobą lub podmiotem;
 2. przesyłać, publikować, przekazywać, reprodukować, rozprowadzać ani w żaden sposób wykorzystywać żadnych informacji lub innych materiałów uzyskanych za pośrednictwem Serwisów do celów komercyjnych (innych niż wyraźnie dozwolone przez dostawcę takich informacji lub innych materiałów);
 3. angażować się w spamowanie, zalewanie, zbieranie adresów email lub innych danych osobowych, spidering, “screen scraping”, “database scraping” lub jakiekolwiek inne działania mające na celu uzyskanie list użytkowników lub innych informacji, ani wysyłać łańcuszków lub piramid za pośrednictwem Serwisów; lub
 4. próbować uzyskać nieautoryzowany dostęp do innych systemów komputerowych za pośrednictwem Serwisów Internetowych. Użytkownik zgadza się, że nie będzie korzystał z Serwisów w sposób, który mógłby uszkodzić, wyłączyć, przeciążyć lub osłabić Serwisy lub zakłócić korzystanie z nich przez jakąkolwiek inną stronę.

Użytkownik nie może uzyskiwać ani próbować uzyskiwać żadnych materiałów lub informacji w sposób, który nie został celowo udostępniony lub przewidziany w Serwisach.

Chociaż Ingrooves może od czasu do czasu monitorować lub przeglądać dyskusje, czaty, posty, transmisje, tablice ogłoszeń i podobne w Serwisach, Ingrooves nie ma takiego obowiązku i nie ponosi żadnej odpowiedzialności wynikającej z treści takich miejsc w Serwisach ani za błędy, zniesławienia, oszczerstwa, pominięcia, fałszywe informacje, obsceniczność, pornografię, profanację, sprowadzenie niebezpieczeństwa lub nieścisłości zawarte w jakichkolwiek informacjach w takich miejscach w Serwisach.

Użytkownik zgadza się, że jeśli zamieści link z jakiejkolwiek innej strony internetowej do Serwisów Internetowych, taki link powinien otworzyć się w nowym oknie przeglądarki. Użytkownik zgadza się nie linkować żadnej innej strony internetowej do Serwisów w taki sposób, że Serwisy lub jakakolwiek strona Serwisów jest “obramowana”, otoczona lub zasłonięta przez zawartość, materiały lub marki stron trzecich. Zastrzegamy sobie prawo do cofnięcia Twojego prawa do połączenia ze Stronami z Twojej strony internetowej w dowolnym momencie po pisemnym powiadomieniu.

Wyrażasz zgodę na zabezpieczenie i zwolnienie Isolation Network, Inc. oraz jej dyrektorów, pracowników i agentów od odpowiedzialności przed wszelkimi roszczeniami, zobowiązaniami, kosztami i wydatkami, w tym uzasadnionymi honorariami prawników, wynikającymi w jakikolwiek sposób z korzystania przez użytkownika z Serwisów, umieszczania lub przesyłania przez niego wiadomości, treści, informacji, oprogramowania lub innych materiałów za pośrednictwem Serwisów, lub naruszenia przez użytkownika prawa lub niniejszych Warunków. Isolation Network, Inc. zastrzega sobie prawo, na własny koszt, do podjęcia wyłącznej obrony i kontroli wszelkich spraw podlegających w inny sposób odszkodowaniu przez użytkownika, a w takim przypadku użytkownik zgadza się współpracować z Isolation Network, Inc. w obronie takiego roszczenia.

6. Konto i Hasło.
Użytkownikowi może zostać umożliwione utworzenie konta w Serwisach Internetowych za pomocą nazwy użytkownika i hasła. W takim przypadku użytkownik jest odpowiedzialny za zachowanie ścisłej poufności hasła do konta i ponosi odpowiedzialność za wszelki dostęp do Serwisów lub korzystanie z nich przez niego lub jakąkolwiek osobę lub podmiot korzystający z przekazanego mu hasła, niezależnie od tego, czy taki dostęp lub korzystanie zostało autoryzowane przez użytkownika lub w jego imieniu i niezależnie od tego, czy taka osoba lub podmiot jest pracownikiem lub agentem użytkownika. Użytkownik zobowiązuje się do (a) natychmiastowego powiadomienia Ingrooves o każdym nieautoryzowanym użyciu hasła lub konta lub jakimkolwiek innym naruszeniu bezpieczeństwa, oraz (b) zapewnienia, że opuszcza swoje konto po zakończeniu każdej sesji. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za kontrolowanie rozpowszechniania i używania swojego hasła, kontrolowanie dostępu i używania swojego konta oraz powiadamianie Ingrooves o chęci usunięcia swojego konta na Stronach. Ingrooves nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z nieprzestrzegania tego postanowienia przez użytkownika.

7. Pobieranie Oprogramowania.
W przypadku otrzymania wersji demonstracyjnych oprogramowania lub innego oprogramowania pobranego z Serwisów lub w inny sposób dostarczonego lub dostarczonego przez Ingrooves w odpowiedzi na prośbę użytkownika, korzystanie z takiego oprogramowania będzie podlegało umowie licencyjnej dołączonej do takiego oprogramowania.

8. Zamówienia Produktów oraz Usług.
Możemy udostępniać pewne produkty odwiedzającym i rejestrującym się w Serwisach Internetowych. Na przykład, możesz mieć możliwość zamawiania pewnych produktów i/lub licencji związanych z muzyką za pośrednictwem Serwisów. Możesz to zrobić tylko wtedy, gdy Twoje miejsce zamieszkania to Stany Zjednoczone i masz 18 lat lub więcej, co niniejszym oświadczasz i gwarantujesz. Zgadzasz się zapłacić pełną cenę za wszelkie zakupy dokonane kartą kredytową/debetową w momencie składania zamówienia online lub za pomocą innych środków płatności akceptowanych przez Ingrooves. Zgadzasz się zapłacić wszystkie obowiązujące podatki. Jeśli nie otrzymamy płatności od wystawcy karty kredytowej lub debetowej lub jego przedstawicieli, zgadzasz się zapłacić wszystkie należne kwoty na nasze żądanie.

9. Serwisy Internetowe Stron Trzecich.
Możesz przejść ze stron Serwisów Internetowych do serwisów stron trzecich za pomocą linków (“Serwisy Powiązane”). Na przykład, możesz kupić produkty, z których niektóre mogą być produktami Ingrooves, na stronach Serwisów Powiązanych lub za ich pośrednictwem. Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się na to, że nie ponosimy odpowiedzialności za informacje, treści, produkty, usługi, reklamy, kody lub inne materiały, które mogą lub nie mogą być dostarczane przez lub za pośrednictwem Serwisów Powiązanych. Linki do Serwisów Powiązanych nie oznaczają, że popieramy takie serwisy internetowe lub informacje, treści, produkty, usługi, reklamy, kody lub inne materiały przedstawione na lub za pośrednictwem takich serwisów internetowych.

10. Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu gwarancji.
Serwis internetowy, w tym, bez ograniczeń, wszystkie usługi, treści, funkcje i materiały, jest dostarczany “tak jak jest”, “tak jak jest dostępny”, bez gwarancji jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnych lub dorozumianych, w tym, bez ograniczeń, wszelkich gwarancji dotyczących informacji, danych, usług przetwarzania danych, czasu pracy lub nieprzerwanego dostępu, wszelkich gwarancji dotyczących dostępności, dokładności, przydatności lub treści informacji oraz wszelkich gwarancji tytułu, nienaruszalności, przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu, a my niniejszym zrzekamy się wszelkich takich gwarancji, wyraźnych i dorozumianych. Nie gwarantujemy, że serwis lub usługi, treści, funkcje lub materiały w nim zawarte będą terminowe, bezpieczne, nieprzerwane lub wolne od błędów, ani że usterki zostaną naprawione. Nie gwarantujemy, że witryna spełni wymagania użytkowników. Żadne porady, wyniki lub informacje, czy to ustne czy pisemne, uzyskane od nas lub za pośrednictwem witryny, nie będą stanowić jakiejkolwiek gwarancji, która nie została wyraźnie wyrażona w niniejszym dokumencie. Ingrooves nie ponosi również odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub wirusy, które mogą zainfekować Twój sprzęt komputerowy lub inną własność w związku z Twoim dostępem, korzystaniem lub przeglądaniem serwisu lub pobieraniem jakichkolwiek materiałów, danych, tekstów, obrazów, wideo lub audio z serwisu. Jeśli jesteś niezadowolony z serwisu, jedynym środkiem zaradczym jest zaprzestanie korzystania z serwisu.

Bez ograniczenia powyższego punktu, firma Ingrooves oraz jej dostawcy i licencjodawcy nie udzielają żadnych gwarancji ani oświadczeń dotyczących jakichkolwiek produktów lub usług zamawianych lub dostarczanych za pośrednictwem serwisu, i niniejszym zrzekają się wszelkich gwarancji i oświadczeń zawartych w literaturze dotyczącej produktów lub usług, dokumentach zawierających często zadawane pytania oraz w inny sposób na stronie lub w korespondencji z firmą Ingrooves lub jej przedstawicielami. Wszelkie produkty i usługi zamówione lub dostarczone za pośrednictwem serwisu są dostarczane przez Ingrooves “tak jak jest”, z wyjątkiem zakresu, jeśli dotyczy, inaczej określonego w umowie licencyjnej lub sprzedaży zawartej oddzielnie na piśmie pomiędzy użytkownikiem a firmą Ingrooves lub jej licencjodawcą lub dostawcą.

11. Ograniczenie odpowiedzialności.
W żadnym wypadku firma Ingrooves ani żaden z jej dyrektorów, członków zarządu, pracowników, przedstawicieli, dostawców treści lub usług (zwanych łącznie “Podmiotami chronionymi”) nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, specjalne, przypadkowe, wtórne, przykładowe lub domniemane szkody wynikające lub bezpośrednio lub pośrednio związane z korzystaniem lub niemożnością korzystania z serwisu lub treści, materiałów i funkcji z nim związanych, utratą możliwości prowadzenia działalności lub utratą sprzedaży, nawet jeśli taki podmiot chroniony został poinformowany o możliwości wystąpienia takich szkód. Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności za szkody przypadkowe lub wynikowe, więc niektóre z powyższych ograniczeń mogą nie mieć zastosowania do niektórych użytkowników. W żadnym wypadku podmioty chronione nie ponoszą odpowiedzialności za lub w związku z jakąkolwiek treścią zamieszczaną, przesyłaną, wymienianą lub otrzymywaną przez lub w imieniu jakiegokolwiek użytkownika lub innej osoby na lub za pośrednictwem serwisu. W żadnym wypadku całkowita łączna odpowiedzialność chronionych podmiotów wobec użytkownika za wszelkie szkody, straty i przyczyny działań (czy to w ramach kontraktu czy czynu niedozwolonego, w tym, lecz nie wyłącznie zaniedbania lub w inny sposób) wynikające z warunków i postanowień lub korzystania z serwisu przez użytkownika nie przekroczy, łącznie, kwoty, jeśli w ogóle, zapłaconej przez użytkownika firmie Ingrooves za korzystanie z serwisu.

12. Prawo Właściwe.
Sprawujemy kontrolę i obsługę Serwisów Internetowych z naszych biur w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Nie oświadczamy, że materiały w Serwisach są odpowiednie lub dostępne do użytku w innych lokalizacjach. Osoby, które zdecydują się uzyskać dostęp do Serwisów z innych lokalizacji, robią to z własnej inicjatywy i są odpowiedzialne za przestrzeganie lokalnych przepisów prawa, w zakresie, w jakim mają one zastosowanie.

13. Zmiany w Serwisach i Usługach.
Zastrzegamy sobie prawo, z dowolnego powodu i według własnego uznania, do zakończenia, zmiany, zawieszenia lub przerwania dowolnego aspektu Serwisu, w tym między innymi treści, funkcji lub godzin dostępności. Możemy również nałożyć limity na pewne funkcje Serwisów lub ograniczyć Twój dostęp do części lub całości Serwisów bez uprzedzenia lub ponoszenia kary. Ingrooves zastrzega sobie prawo do tymczasowego lub stałego zakończenia członkostwa użytkownika w Serwisach z jakiegokolwiek powodu bez wcześniejszego powiadomienia.

14. Różne postanowienia.
Warunki oraz relacje między Tobą a nami podlegają prawu stanu Kalifornia, bez względu na jego konflikt z przepisami prawa. Zgadzasz się, że wszelkie powództwa, które mogą powstać w związku z Warunkami zostaną wszczęte i będą rozpatrywane w odpowiednim sądzie w stanie Kalifornia, w hrabstwie San Francisco. Wyrażasz zgodę na poddanie się osobistej i wyłącznej jurysdykcji sądów znajdujących się w hrabstwie San Francisco w stanie Kalifornia. Nasz brak wykonania lub egzekwowania jakiegokolwiek prawa lub postanowienia Warunków nie stanowi zrzeczenia się takiego prawa lub postanowienia. Jeśli którekolwiek z postanowień Warunków zostanie uznane przez sąd właściwej jurysdykcji za nieważne, strony mimo to zgadzają się, że sąd powinien dążyć do nadania mocy prawnej intencjom stron odzwierciedlonym w tym postanowieniu, a pozostałe postanowienia Warunków pozostają w pełnej mocy.